Fondacija za stipendiranje studenata FONSS

Gatačka 18, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 (0)33 766 225
fondacijafonss@gmail.com

Statut

Statut

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o udrugama i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“ br.45/02) utemeljitelji Fondacije za stipendiranje studenata, dana 25. lipnja 2008. godine, donose

S T A T U T
Fondacije za stipendiranje studenata

I. Temeljne odredbe

Članak 1.

Statutom Fondacije za stipendiranje studenata (u daljenjem tekstu: Statut), uređuje se:

naziv i sjedište fondacije;
ciljevi i djelatnost fondacije;
zastupanje i predstavljanje fondacije;
organi fondacije, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasovanja;
oblik i sadržaj pečata;
stjecanje i raspolaganje imovinom;
način donošenja financijskog izvješća i izvješća o radu;
postupak za donošenje statuta, izmjene i dopune statuta i drugih općih akata fondacije;
uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada fondacije;
pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada fondacije
Statutom se uređuju i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnost fondacije.

Članak 2.

Puni naziv fondacije je: Fondacija za stipendiranje studenata (u daljnjem tekstu: Fondacija).
Sjedište Fondacije je u Sarajevu, ulica Gatačka 18, Novi Grad.
Skraćeni naziv Fondacije je: FONSS.

Članak 3.

Fondacija u svom radu koristi pečat okruglog oblika, promjera 40 mm, s tekstom: Fondacija za stipendiranje studenata, Sarajevo, FONSS.

Članak 4.

Ciljevi fondacije su:

stipendiranje i podupiranje nadarenih učenika i studenata, te onih slabijeg imovinskog stanja,
pomoć pri upisu na fakultete i pri zapošljavanju mladih stručnih kadrova
Članak 5.

Djelatnosti Fondacije su:

organiziranje donatorskih konferencija, izložbi, prezentacija, istraživačkih kolonija, simpozija, kongresa i okruglih stolova
organiziranje i podupiranje znanstveno-istraživačkog i stručnog rada na teme značajne za ciljeve Fondacije,
poticanje organiziranja i razvoja udruga značajnih za ostvarivanje ciljeva Fondacije,
podupiranje gospodarskih projekata koji su sukladni ciljevima Fondacije,
ostvarivanje kontakata s odgovarajućim institucijama i udrugama u BiH i svijetu.
II. Upravni odbor

Članak 6.

Fondacijom upravlja Upravni odbor, koji ima sedam članova.
Članove Upravnog odbora imenuju utemeljitelji Fondacije, na razdoblje od četiri godine.
Upravni odbor ima predsjednika kojega članovi Upravnog odbora biranju između sebe.

Članak 7.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti:

malodobne osobe,
osobe uposlene u Fondaciji,
članovi drugih organa Fondacije.
Članak 8.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine, a može prestati prije utvrđenog vremena u sljedećim slučajevima:

podnošenjem obrazložene ostavke člana Upravnog odbora,
razrješenjem od osobe ovlaštene od utemeljitelja zbog nepridržavanja programskih ciljeva u radu Fondacije ili zbog postupanja suprotno aktima Fondacije ili zbog postupanja koje narušava ugled Fondacije.
Članak 9.

Upravni odbor:

ostvaruje ciljeve Fondacije utvrđene statutom,
daje suglasnost za pravne radnje koje su preuzete u ime Fondacije prije njezinog upisa u registar,
upravlja imovinom Fondacije,
priprema i vrši izmjene i dopune Statuta, te donosi druge akte potrebne za rad Fondacije sukladno Zakonu i Statutu,
imenuje osobu ovalaštenu za zastupanje i predstavljanje Fondacije,
odlučuje o utemeljenju subjekta za gospodarsku i drugu djelatnost radi ostvarivanja ciljeva iz članka 4. Statuta,
odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada Fondacije,
priprema financijska i druga izvješća,
donosi Poslovnik o svom radu,
vrši druge poslove sukladno Zakonu i Statutu.
Članak 10.

Upravni odbor može raspravljati i odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom (donosi akte i dr.).
Akte Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora.
Rad Upravnog odbora detaljnije se regulira Poslovnikom o radu.

Članak 11.

Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora prema potrebi, a najmanje dvaput godišnje.

III. Zastupanje i predstavljanje

Članak 12.

Fondaciju vodi, zastupa i predstavlja predsjednik Upravnog odbora (u daljnjem tekstu: Predsjednik), koga bira Upravni odbor, a to mora biti osoba koja svojim znanjem i ugledom može reprezentativno predstavljati Fondaciju.

Članak 13.

Predsjednik obavlja sljedeće poslove:

provodi osnovnu politiku Fondacije,
predstavlja i zastupa Fondaciju,
izvršava odluke Upravnog odbora,
uz suglasnost Upravnog odbora, zaključuje ugovore u ima i za račun Fondacije,
donosi odluke, rješenje, financijske planove, završni račun Fondacije i druge akte predstavljanja i rukovođenja Fondacijom,
Upravnom odboru podnosi financijsko izvješće i izvješće o radu Fondacije najmanje jednom godišnje,
obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika, Fondaciju predstavlja i zastupa član kojeg imenuje Upravni odbor.

Članak 14.

Predsjednik ne može, bez suglasnosti Upravnog odbora, raspolagati imovinom Fondacije (stjecati, opterećivati, potvrđivati) čija vrijednost prelazi 5.000,00 KM.

Članak 15.

Predsjednik zastupa Fondaciju na razdoblje od četiri godine sukladno članku 8. ovog Statuta.

IV. Financiranje Fondacije

Članak 16.

Financiranje djelatnosti Fondacije vrši se: iz osnivačkog uloga utemeljitelja, dragovoljnim prilozima, darovima fizičkih i pravnih osoba, sredstvima dodijeljenim iz proračuna, prihodima od kamata, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda stečenih sukladno Zakonu i Statutu.

Članak 17.

Fondacija može radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti utemeljiti subjekte za gospodarsku i drugu djelatnost, pod uvjetima utvrđenim zakonom.
Dobit koju Fondacija ostvari iz neposrednih gospodarskih djelatnosti može se upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva koji su utvrđeni Statutom.

Članak 18.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i djelatnosti Fondacija može na neodređeno ili određeno radno vrijeme upošljavati djelatnike i sklapati različite vrste ugovora o djelu.
Sukladno zakonu, Predsjednik uz suglasnost Upravnog odbora sklapa ugovore o radu.

Članak 19.

Nije dopušteno izrvano ili neizravno stjecanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti Fondacije: utemeljitelju, članovima Upravnog odbora, odgovornim osobama i donatorima.
Ograničenje iz prethodnog stavka ne odnosi se na naknade za rad ili nadoknade troškova tim osobama u svezi ostvarivanja zakonitih ciljeva i aktivnosti utvrđenih Statutom.

Članak 20.

Fondacija za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 21.

U slučaju prestanka rada Fondacije Upravni odbor, uz suglasnost utemeljitelja, odlučuje o raspodjeli imovine Fondacije poštujući zakonske obveze.

V. Pristupanje Fondaciji

Članak 22.

Fondaciji mogu pristupiti sve fizičke i pravne osobe pod jednakim uvjetima.
Trenutkom pristupa Fondaciji, pod uvjetom utvrđenim ovim Statutom, pristupnik stječe jednaka prava i obveze kao i utemeljitelj Fondacije.

Članak 23.

Pristupnik s Fondacijom potpisuje poseban ugovor koji u ime Fondacije potpisuje Predsjednik.
Ugovorom iz prethodnog stavka utvrđuju se kao ugovorne strane Fondacija i pristupnik, ulog koji u Fondaciju unosi pristupnik, osnovna prava pristupnika kao i datum zaključivanja ugovora.

Članak 24.

Ugovor iz prethodnog članka, potpisan od strane ugovarača, sastavni je dio Ugovora o osnivanju Fondacije.

VI. Organizacijske jedinice

Članak 25.

Upravni odbor može posebnom odlukom ustrojiti jednu ili više organizacijskih jedinica Fondacije (podružnice, uredi i sl.) u cilju učinkovitijeg obavljanja poslova kojima se Fondacija bavi.

Članak 26.

Organizacijske jedinice su sastavni dio Fondacije.
Odlukom o ustroju organizacijske jedinice Fondacije utvrđuju se i poslovi koje će obavljati ta organizacijska jedinica.

VII. Završne odredbe

Članak 27.

U roku od 30 dana od dana donošenja ovog Statuta ustrojit će se tijela Fondacije utvrđena ovim Statutom.
Tijela ustrojena na temelju ovog Statuta dužna su u roku od 30 dana od dana njihovog ustrojavanja donijeti akta iz svog djelokruga rada nužna za nesmetan rad Fondacije.

Članak 28.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Upravni odbor Fondacije.

Članak 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Fondacije.

Sarajevo, 25. lipnja 2008. godine

Copyright© 2005.-2023. Fondacija za stipendiranje studenata FONSS - Sarajevo. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

designer17